Allmänna villkor

Allmänna villkor licensavtal för Formidas digitala verktyg för utbildning

 

1 DEFINITIONER

 

1.1 Formida avser Formida AB. Kund/en avser den fysiska person eller Skola som beställt och träffar avtal med Formida avseende Produkten. Kundens adress avser den adress, skola eller skolenhet som kunden i sin registrering angivit att Produkten skall användas vid. Produkten avser a) den produkt eller digital tjänst och innehållet däri som detta avtal avser och eventuell dokumentation tillhandahållen av Formida b) uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar och tillägg till produkten eller den digitala tjänst och innehållet däri och/eller dokumentation. Skola avser den skolenhet som är kund. Slutanvändare avser, under förutsättning att Kunden är en Skola, personer som är anställda vid Skolan.

 

2 TILLHANDAHÅLLANDE AV PRODUKTEN

 

2.1 Formida skall, med de begränsningar som framgår av punkt 5.2 nedan, tillhandahålla Produkten så att Kund och Slutanvändare som har giltig licens får tillgång till denna via Internet.

 

2.2 Formida tilldelar Kunden licensuppgifter för aktivering av licenser. Kunden ansvarar därefter för all hantering av användarkonton enligt den manual som tillhandahålls av Formida.

 

3 LICENS OCH UPPLÅTELSENS OMFATTNING M M

 

3.1 Formida upplåter till Kunden en tidsbegränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar licens att under avtalstiden använda Produkten i utbildningssyfte.

 

3.2 Om Kunden är en skola har Kunden rätt att låta Slutanvändare använda Produkten i enlighet med villkoren i detta avtal. Kunden är ansvarig för att samtliga Slutanvändare som använder Produkten har giltig licens samt följer detta avtal och de regler som för var tid utfärdats av Formida för användandet av Produkten.

 

3.3 Produkten får endast användas inom Skolans normala utbildningsverksamhet. Om Kunden inte är en skola får Produkten endast användas för Kundens interna verksamhet och privata bruk. Kunden respektive Slutanvändare äger rätt att via dator, datorplatta, mobiltelefon eller liknande anordning ta del av innehållet i Produkten.

 

3.5 Med undantag från vad som uttryckligen framgår av detta avtal, eller är tillåtet enligt tvingande och tillämplig lagstiftning, får Kund eller Slutanvändare exempelvis inte

 

i) i någon form eller format kopiera Produkten eller innehåll i Produkten;

ii) skapa databas, i elektroniskt eller annat format, genom att ladda ner och spara eller skriva ut Produkten eller delar av eller hela innehållet i Produkten;

iii) ändra eller reproducera innehåll i eller delar av eller hela Produkten;

iv) låna eller hyra ut, distribuera, vidareförsälja, eller på annat sätt tillhandahålla eller tillgängliggöra Produkten eller innehåll i Produkten till annan.

 

3.6 Kunden ansvarar för att lösenord till Produkten inte lämnas till annan än Slutanvändare med giltig licens avseende Produkten. Slutanvändare skall iakttaga sekretess avseende lösenord och har inte rätt att lämna lösenord till annan person.

 

3.7 Skola som är Kund skall före Slutanvändare erhåller tillgång till lösenord och till Produkten informera Slutanvändare om innehållet i detta avtal och därvid särskilt informera Slutanvändare om licensens och upplåtelsens omfattning, begränsningarna i rätten till kopiering av innehåll i Produkten, sekretess avseende och hantering av lösenord, samt punkt 6.7 nedan.

 

3.8 Det åligger Kunden att förhindra användning och åtkomst av Produkten och innehåll i Produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt detta avtal eller enligt tvingande och tillämplig lagstiftning. Kunden skall omgående meddela Formida om Kunden får vetskap eller misstanke om olovlig användning av eller åtkomst till Produkten eller innehåll i Produkten, eller att lösenord lämnats till annan än Slutanvändare med giltig licens avseende Produkten.

 

3.9 Formida äger rätt att vid olovlig användning av eller åtkomst till Produkten eller innehåll i Produkten, eller när skälig misstanke härom föreligger, med omedelbar verkan tillsvidare förhindra Kunds och Slutanvändares tillgång till Produkten.

 

4 IMMATERIELLA OCH ANDRA RÄTTIGHETER

 

4.1 Alla rättigheter, innefattande all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter samt samtliga andra rättigheter, till Produkten, och till innehåll i Produkten, tillkommer Formida. Kunden och Slutanvändare erhåller genom detta avtal endast en licens att under avtalstiden använda Produkten och innehållet i Produkten i enlighet med vad som närmare anges i avtalet.

 

5 PRODUKTEN OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

 

5.1 Formida kan under avtalstiden komma, och förbehåller sig rätten, att modifiera, uppgradera och uppdatera Produkten samt att göra tillägg till Produkten.

 

5.2 Formida äger rätt att under avtalstiden avbryta Kundens och Slutanvändares tillgång till Produkten för uppgradering, uppdatering, underhåll och liknande åtgärder. Formida skall om möjligt underrätta Kunden före sådant avbrott sker samt skall vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa avbrottets omfattning. Kunden äger inte rätt till ersättning för sådant avbrott i tillgängligheten till Produkten.

 

5.3 Produkten fungerar inte tillfredsställande och kan inte till fullo nyttjas på alla plattformar och anordningar. Tekniska krav avseende plattformar och anordningar kan komma att förändras i samband med modifieringar, uppgraderingar och uppdateringar av samt tillägg till Produkten. Formida lämnar närmare information om aktuella tekniska krav på Formidas hemsida. Kundens och Slutanvändares tillgång till Internet omfattas inte av Formidas åtagande.

 

5.4 Formida ansvarar inte för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta, med anledning av användande av Produkten, innehåll i Produkten, bristande tillgänglighet till eller funktion av Produkten, eller förlust av Kunden eller Slutanvändare sparat eller uppladdat material.

 

6 PERSONUPPGIFTER OCH ANSVAR FÖR MATERIAL

 

6.1 Formida åtar sig att, såvitt avser behandling av personuppgifter rörande Kund eller Slutanvändare i fall där Formida kan anses personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”), följa bestämmelserna i PUL eller annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter.

 

6.2 För det fall Kund hanterar eller lagrar personuppgifter inom ramen för Produkten kan Formida, i enlighet med PUL:s bestämmelser härom, att komma att betraktas som Kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är dock alltjämt personuppgiftsansvarig för sådana hanterade eller lagrade personuppgifter. Om Formida anses vara Kundens personuppgiftsbiträde skall bestämmelserna i 6.3 – 6.6 nedan gälla.

 

6.3 Formida åtar sig tillämpa svensk lagstiftning, inklusive PUL, vid behandling av sådana personuppgifter som avses i punkt 6.2.

 

6.4 Formida åtar sig att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sådana behandlade personuppgifter avses i punkt 6.2 i enlighet med 31 § PUL.

 

6.5 Formida åtar sig att endast behandla sådana personuppgifter som avses i punkt 6.2 i enlighet med Kundens instruktioner och angivna ändamål under förutsättning av att sådana instruktioner och angivna ändamål i erforderlig omfattning kommit Formida till handa.

 

6.6 Vid detta avtals upphörande åtar sig Formida att i rimlig omfattning vidta åtgärder för att säkerställa att Formida inte längre har tillgång till sådana personuppgifter som avses i punkt 6.2.

 

6.7 Kunden och Slutanvändare har möjlighet att själva genom och i anslutning till Produkten spara material, såsom exempelvis bedömningar och statistik m m, och att genom och i anslutning till Produkten göra sådant material tillgängligt för andra personer. Kunden ansvarar för att innehållet i sådant material inte utgör och att sådant förfarande inte innebär brott mot, eller görs i strid mot, lag eller andra regler, såsom exempelvis upphovsrättslagens eller brottsbalkens bestämmelser. Kunden åtager sig att hålla regelbunden tillsyn över nämnt material. Skulle material därvid befinnas kunna vara av nämnd art skall detta omgående raderas eller tas bort samt Formida underrättas härom. Även Formida äger rätt att, om detta skulle komma till Formida kännedom, radera eller ta bort sådant material. Kunden skall vid brott mot nämnda åtaganden hålla Formidas respektive företrädare för Formida skadeslösa för den eventuella skada dessa kan lida till följd härav.

 

6.8 Kunden och Slutanvändare ansvarar för att information som sparas i fritextfält ska vara nödvändig, saklig och relevant för skolans verksamhet och att känsliga uppgifter inte förekommer. Känsliga uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) är bland annat uppgift om hälsa, sexualliv, etniskt ursprung och religiös övertygelse. Även uppgifter om elevers hälsa är en känslig personuppgift i personuppgiftslagens mening. Kund och Slutanvändare ansvarar också för att integritetskänsliga uppgifter som omfattas av sekretess eller rör den enskildes personliga förhållanden inte förekommer eller sparas i Formidas Produkt.

 

7 PRIS

 

7.1 Pris och avgifter för Produkten samt betalningsvillkor m m framgår av Formida vid vart tillfälle tillämpad prislista och försäljningsvillkor.

 

8 AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

 

8.1 Licensavtal till Produkten vilket tecknats för bestämd tid upphör utan särskild uppsägning att gälla vid avtalstidens slut.

 

8.2 Vardera part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte inom två veckor från skriftligt påpekande härom vidtar rättelse. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om andra parten försätts i konkurs eller på annat sätt befinns vara på obestånd samt om andra parten försätts i likvidation.

 

8.3 Formida äger rätt att om särskilda skäl föreligger med 60 dagars varsel säga upp avtalet till upphörande. Kunden äger därvid rätt till återbetalning av avgifter för inte utnyttjad licenstid.

 

8.4 Efter avtalets upphörande äger Kunden och Slutanvändare inte rätt att använda Produkten eller innehåll i Produkten. Kunden skall därvid tillse att alla eventuella kopior av Produkten eller innehåll i Produkten, i elektroniskt, pappers- eller annan format, omgående raderas eller förstörs. Formida äger rätt att tidigast 12 månader efter avtalets upphörande radera information och material vilket sparats eller och laddats upp av Kunden eller Slutanvändare.

 

9 DIVERSE

 

9.1 Kunden äger inte utan Formidas skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller på annat sätt avhända sig sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Formida äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern.

 

9.2 Formida äger rätt att i marknadsföringsmaterial och på webbsidor samt i pressmeddelanden ange Kundens namn och framhålla sitt samarbete med Kunden. Detta gäller dock inte om Kunden är en fysisk person.

 

9.3 Formida förbehåller sig rätten att kontrollera Kundens och Slutanvändares användning av Produkten för att försäkra sig om att avtalet följs av Kunden och Slutanvändare. Parterna skall samarbeta för sådan granskning.

 

9.4 Formida äger rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden med verkan tidigast 30 dagar från Kunden erhållit sådant meddelande ändra eller justera villkoren i detta avtal. Vid förlängning av Kundens abonnemang skall Formida vid vart tillfälle tillämpade allmänna villkor abonnemangsavtal gälla.

 

9.5 Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Eventuella tvister avseende avtalet vilka inte kan lösas genom förhandling mellan parterna skall avgöras av allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.